ความรู้อื่น
คู่มือการใช้ Blackboard สำหรับหัวหน้าสาย และลูกสาย
การตั้ง Password ที่เครื่องคอมพิวเตอร์
การคัดลอกภาพ   จากโปรแกรมอื่น เช่น Excel  หรือ Power point  หรือ Visio แล้วมาวางใน Word
เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ - การรายงานการตรวจสอบและติดตามผล (กรมบัญชีกลาง) 4/10/49
การใช้งานไฟล์รายงานที่ออกจากระบบ Oracle ที่เป็นText document
การใช้เครื่องโทรสารและเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักงานตรวจสอบภายใน
การใช้และต่อเครื่องฉาย LCD NEC กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ของสำนักตรวจสอบ
วิธีใช้ MP3
การแสกนไฟล์อย่างต่อเนื่อง
การแปลงไฟล์ word เป็นไฟล์ประเภท pdf และอื่นๆ   (ดาวน์โหลดโปรแกรม)
ทิป : Excel การใช้งาน AutoFilter เพื่อกรองข้อมูล