จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
ประมวลจรรยาบรรณ  (Code of Ethics) 
มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the   Professional Practice of Internal Auditing) - มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute Standards)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

สำนักบัญชีและตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

มกราคม 2545

 

วัตถุประสงค์

            เพื่อเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่องและยอมรับจากบุคคลทั่วไป   รวมทั้ง

ให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ    ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงาม

ในอันที่จะนำมาซึ่งหลักประกันความเชื่อมั่นที่เที่ยงธรรมและที่ปรึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ

 

แนวปฏิบัติ

1.   หลักปฏิบัติที่กำหนดในจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในเป็นหลักการพื้นฐานในการปฏิบัติหน้าที่ที่ผู้ตรวจสอบภายในพึง

       ปฏิบัติโดยใช้สามัญสำนึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม

2.   ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจริยธรรมนี้นอกเหนือจากการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการ  

       และกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.   ผู้ตรวจสอบภายในควรยึดถือและดำรงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติดัง    ต่อไปนี้

3.1 ความมีจุดยืนที่มั่นคง (Integrity)    :     ความมีจุดยืนที่มั่นคงของผู้ตรวจสอบภายในจะช่วยให้เกิด

        ความเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป

3.2 ความเที่ยงธรรม (Objectivity)    :   ผู้ตรวจสอบภายในต้องรวบรวมข้อมูล   ประเมินผลและรายงานผล

        การตรวจสอบด้วยความเที่ยงธรรม      ผู้ตรวจสอบภายในต้องทำหน้าที่ประเมินอย่างเป็นธรรมในทุกๆ สถานการณ์

        และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัว  หรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอื่นเข้ามามีอิทธิพลเหนือการประเมิน  นั้น

                  3.3  การปกปิดความลับ (Confidentiality)    :    ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องเคารพต่อค่าและสิทธิแห่งข้อมูล

                                ที่ตนได้รับทราบจากการปฏิบัติงานและไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรง

                                 เสียก่อน  ยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น

3.4 ความสามารถในหน้าที่ (Competency)  :   ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องนำความรู้   ทักษะและ

        ประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการตรวจสอบภายในอย่างเต็มที่

 

 

หลักปฏิบัติงาน

                  1.      ความมีจุดยืนที่มั่นคง  (Integrity)

         1.1   ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์  ขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ

         1.2   ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วม

                 ในการกระทำที่อาจนำความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อ

                  ส่วนราชการ

         1.3  ผู้ตรวจสอบภายในต้องให้ความเคารพและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบียบ

                 ข้อบังคับ    และจรรยาบรรณของทางราชการ

2.      ความเที่ยงธรรม  (Objectivity)

         2.1   ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้างความสัมพันธ์ใด ๆ ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้ง

                  กับผลประโยชน์ของทางราชการ   รวมทั้งกระทำการใดๆ ที่จะทำให้เกิดอคติจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ

                 ปฏิบัติงานตรวจสอบตามหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม

         2.2  ผู้ตรวจสอบภายในไม่พึงรับสิ่งของใด ๆ ที่จะทำให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมในการใช้

                 วิจารณญาณเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ

         2.3   ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ       ทั้งหมดที่ตรวจพบ  

                 ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว   จะทำให้รายงานการตรวจสอบบิดเบือน

                 ไปจากข้อเท็จจริง หรือเป็นการปิดบังการกระทำที่ผิดกฎหมาย 

      3.      การปกปิดความลับ  (Confidentiality)

                                  3.1  ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความรอบคอบในการใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานตรวจสอบ

                                  3.2  ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง     และจะไม่

                                          กระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย และประโยชน์ของทางราชการ

                        4.    ความสามารถในหน้าที่  (Competency)

         4.1  ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และประสบการณ์

         4.2  ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักมาตรฐานการตรวจสอบ   ภายในของส่วนราชการ

         4.3  ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาศักยภาพของตนเอง    รวมทั้งพัฒนาประสิทธิผลและคุณภาพ

                 ของการให้บริการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

 

 BACK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลจรรยาบรรณ  (Code of Ethics) 

ตามมาตรฐานสากลงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน  

(โดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย)

บทนำ

จุดประสงค์ของ ประมวลจรรยาบรรณ คือเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของจรรยาบรรณในวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

การตรวจสอบภายใน (Internal Auditing) คือ การให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษา อย่างเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ เพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร   การตรวจสอบภายในช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล อย่างเป็นระบบ และเป็นระเบียบ

ประมวลจรรยาบรรณจึงเป็นสิ่งจำเป็น และเหมาะสม ต่อวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างเที่ยงธรรม ในการบริหารความเสี่ยง การควบคุม และการกำกับดูแล ประมวลจรรยาบรรณ ครอบคลุมคำจำกัดความของการตรวจสอบภายใน โดยผนวกสาระสำคัญอีกสองประการคือ

  1. หลักการ (Principles) ที่เกี่ยวกับวิชาชีพและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
  2. หลักปฏิบัติ (Rules of Conduct) คือสิ่งที่ผู้ตรวจสอบภายในพึงประพฤติปฏิบัติ  หลักปฏิบัติเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยในการตีความและประยุกต์หลักการไปใช้จริง และพึงใช้เป็นแนวทางในการประพฤติตนอย่างมีจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน

ประมวลจรรยาบรรณ (Code of Ethics) และ กรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพ (Professional Practices Framework) ตลอดจนแถลงการณ์ต่างๆ ของ The Institute of Internal Auditors (IIA) และ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (...) มีขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ตรวจสอบภายใน  คำ “ผู้ตรวจสอบภายใน” หมายถึง สมาชิกของ IIA และ ส...   ผู้ที่ได้รับหรืออยู่ระหว่างขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพจาก IIA และ ส...   และผู้ที่ให้บริการตรวจสอบภายในตามคำจำกัดความของการตรวจสอบภายใน

การนำไปปฏิบัติและบังคับใช้

ประมวลจรรยาบรรณ สามารถนำไปปฏิบัติได้ทั้งในระดับบุคคลและหน่วยงาน ที่ให้บริการตรวจสอบภายใน 

สมาชิกของ IIA และ ส... และผู้ที่ได้รับหรืออยู่ระหว่างขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพของ IIA และ ส... ที่ฝ่าฝืน ประมวลจรรยาบรรณ จะต้องถูกตรวจสอบและดำเนินการ ตามกฎระเบียบและแนวปฏิบัติการบริหารของ IIA และ ส...  (By laws and Administrative Guidelines)   การกระทำใด ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหลักปฏิบัติ (Rules of Conduct) ไม่ได้หมายความว่าเป็นที่ยอมรับ หรือทำให้สมาชิกและผู้ที่ได้รับหรืออยู่ระหว่างขอรับประกาศนียบัตร พ้นจากความรับผิดทางวินัยได้

หลักการ (Principles)

ผู้ตรวจสอบภายในพึงยึดถือและดำรงไว้ซึ่งหลักการต่อไปนี้ :

                ความซื่อสัตย์ (Integrity)

ความซื่อสัตย์ของผู้ตรวจสอบภายในสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและทำให้วิจารณญาณของผู้ตรวจสอบภายในเป็นที่น่าเชื่อถือ

                ความเที่ยงธรรม (Objectivity)

ผู้ตรวจสอบภายในจะแสดงความเที่ยงธรรมเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ในการรวบรวม ประเมิน และสื่อสาร ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือกระบวนการที่ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบภายในจะประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นกลาง ไม่ลำเอียง และไม่ปล่อยให้อคติหรือบุคคลอื่นมีอิทธิพลเหนือการประเมิน

          การรักษาความลับ (Confidentiality)

ผู้ตรวจสอบภายในจะเคารพคุณค่าและสิทธิของผู้เป็นเจ้าของในข้อมูลที่ตนได้รับ และไม่เปิดเผยข้อมูลโดยปราศจากอำนาจหน้าที่ที่เหมาะสม  เว้นแต่เมื่อกฎหมายหรือวิชาชีพกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

            ความสามารถในหน้าที่ (Competency)

ผู้ตรวจสอบภายในจะใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็น ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

หลักปฏิบัติ (Rules of Conduct)

               1. ความซื่อสัตย์ (Integrity)

ผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง :

1.1 ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร และมีสำนึกรับผิดชอบ

1.2 ปฏิบัติตามกฎหมาย และเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายและวิชาชีพกำหนด

1.3 ไม่มีส่วนร่วมโดยเจตนาในกิจกรรมที่ขัดต่อกฎหมาย หรือการกระทำที่อาจเสื่อมเสียต่อวิชาชีพการตรวจสอบภายในหรือองค์กร

1.4 เคารพและสนับสนุนวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรม ขององค์กร

                2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity)

ผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง :

2.1 ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอนการประเมินอย่างเป็นกลาง ไม่ลำเอียง ของตน ทั้งนี้ รวมไปถึงการกระทำหรือความสัมพันธ์ที่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กรด้วย

2.2 ไม่รับสิ่งตอบแทนใดๆ ที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอนวิจารณญาณของผู้ประกอบวิชาชีพ

2.3 เปิดเผยความจริงทั้งหมดที่ทราบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยแล้ว อาจทำให้รายงานผลการตรวจสอบบิดเบือนไป

         3. การรักษาความลับ  (Confidentiality)

ผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง :

3.1 รอบคอบในการใช้ และปกป้องข้อมูลที่ได้มาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่

3.2 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน หรือเพื่อการใด ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรม ขององค์กร

               4. ความสามารถในหน้าที่ (Competency)

ผู้ตรวจสอบภายในจะต้อง :

4.1 ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในงานส่วนที่ตนมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่จำเป็นสำหรับงานส่วนนั้น เท่านั้น

4.2 ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยยึด มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

       (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) เป็นหลัก

4.3 พัฒนาความชำนาญ ประสิทธิผล และคุณภาพของบริการ อย่างต่อเนื่อง

 

BACK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน

(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing)

 

มาตรฐานด้านคุณสมบัติ (Attribute Standards)

1000       – วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ

                        วัตถุประสงค์ อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน  ควรกำหนดให้ชัดเจนไว้ในกฎบัตรของ

                   งานตรวจสอบภายใน  ทั้งนี้ควรสอดคล้องกับมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และได้รับอนุมัติจาก

                   คณะกรรมการขององค์กร

1000.A1 – การตรวจสอบภายในที่มีลักษณะเป็นงานบริการให้ความเชื่อมั่นแก่องค์กรควรกำหนดไว้ในกฎบัตรของงานตรวจสอบภายใน

                   และหากมีการให้บริการลักษณะนี้แก่บุคคลหรือองค์กรภายนอก  ก็ควรระบุไว้ในกฎบัตรเช่นเดียวกัน

1000.C1 – การตรวจสอบภายในที่มีลักษณะเป็นงานบริการให้คำปรึกษา ควรระบุไว้ในกฎบัตรของงานตรวจสอบภายใน

1100       – ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม

                   การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในควรมีความเป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม

1110       – ความเป็นอิสระภายในองค์กร

                         หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน ควรขึ้นตรงต่อผู้บริหาร ในระดับที่เอื้ออำนวยให้การปฏิบัติงานตรวจสอบ

                   ภายใน สามารถดำเนินไปได้อย่างเต็มที่ ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

1110.A1  – กิจกรรมการตรวจสอบภายในควรปลอดจากการแทรกแซงใด ๆ

1120         – ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบ

                    ผู้ตรวจสอบภายในควรมีทัศนคติที่เป็นกลาง ไม่ลำเอียง และไม่มีอคติ  และหลีกเลี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งทาง

                     ผลประโยชน์ (Conflicts of Interest)

1130         – เหตุบั่นทอนความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม

                    กรณีที่ความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรมถูกบั่นทอนไม่ว่าจะโดยข้อเท็จจริง หรือโดยเหตุการณ์ที่ปรากฏ อันอาจ  

                     ชักนำให้เข้าใจเช่นนั้น   ควรเปิดเผยรายละเอียดของเหตุบั่นทอนดังกล่าวต่อผู้เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม โดยลักษณะของ

                     การเปิดเผยควรขึ้นอยู่กับเหตุบั่นทอนที่เกิดขึ้น

1130.A1   – ผู้ตรวจสอบภายในควรละเว้นการประเมินงานที่ตนเองเคยรับผิดชอบมาก่อน การที่ผู้ตรวจสอบภายในให้บริการให้ความ

                                  เชื่อมั่นแก่กิจกรรมที่ผู้ตรวจสอบภายในเคยรับผิดชอบในรอบปีที่ผ่านมา อาจทำให้พิจารณาได้ว่าเป็นเหตุบั่นทอน

                      ความเที่ยงธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน

1130.A2   – ภารกิจให้ความเชื่อมั่นแก่กิจกรรมที่หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบรับผิดชอบ ควรควบคุมดูแลโดยหน่วยงานอื่นที่ไม่มีส่วน

                     เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน

1130.C1   – ผู้ตรวจสอบภายในสามารถให้บริการให้คำปรึกษา ในงานที่ตนเองเคย     รับผิดชอบมาก่อนได้

1130.C2   – ถ้าผู้ตรวจสอบภายในพิจารณาว่าอาจมีเหตุบั่นทอนความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรมในงานบริการให้คำปรึกษาใดๆ ผู้

                     ตรวจสอบภายในควรเปิดเผยให้ผู้รับบริการได้รับทราบ ก่อนรับภารกิจนั้น

1200         – ความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ

                                  ภารกิจการตรวจสอบภายใน ควรกระทำด้วยความเชี่ยวชาญและความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ

1210        – ความเชี่ยวชาญเยี่ยงวิชาชีพ

                    ผู้ตรวจสอบภายในควรมีความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

                    กิจกรรมตรวจสอบภายในควรดำเนินการโดย ผู้มีความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่

                    ที่รับผิดชอบ

1210.A1  – หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบควรขอคำแนะนำและความช่วยเหลือจากภายนอก หากพนักงานในหน่วยงานตรวจสอบ

            ภายในขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของภารกิจ

1210.A2 – ผู้ตรวจสอบภายในควรมีความรู้เพียงพอที่สามารถระบุข้อบ่งชี้ของการทุจริต แต่ไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญเทียบเท่ากับ

                    ผู้มีหน้าที่โดยตรง  ในการสืบสวนและสอบสวนการทุจริต

1210.A3 – ผู้ตรวจสอบภายในควรมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับความเสี่ยง  การควบคุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และรู้เทคนิค

                    การตรวจสอบทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าผู้ตรวจสอบภายในทุกคนต้องมี

                    ความเชี่ยวชาญเทียบเท่ากับผู้ตรวจสอบภายในที่รับผิดชอบงานตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง

1210.C1 – หัวหน้าผู้บริหารงานตรวจสอบควรปฏิเสธการให้คำปรึกษา หรือควรขอคำแนะนำและความช่วยเหลือจากภายนอก 

                    หากพนักงานในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่น ที่จำเป็นต่อการให้บริการ

                    ให้คำปรึกษานั้น ไม่ว่าเพียงบางส่วนหรือทั้งหมดของภารกิจ

1220        – ความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ

                                 ผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และใช้ทักษะเยี่ยงผู้ตรวจสอบภายในที่มีความรู้

                    ความสามารถและความรอบคอบ อย่างสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ ไม่ได้หมายความว่า

                    จะไม่มีความผิดพลาดใดๆ เกิดขึ้น

1220.A1 – ผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ โดยคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

·                   การขยายขอบเขตของงานที่ตรวจสอบเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

·                   ความซับซ้อน ความมีนัยสำคัญ และความสำคัญของงานที่ให้ความเชื่อมั่น

·                   ความเพียงพอและประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง  การควบคุม และการกำกับดูแล

·                   ความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาด ความผิดปกติ หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ อย่างมีนัยสำคัญ

·                   ความคุ้มค่าของความเชื่อมั่นต่อผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดแก่องค์กร

1220.A2 – ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ ผู้ตรวจสอบภายในควรพิจารณาใช้คอมพิวเตอร์ และเทคนิค

                    การวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ  เป็นเครื่องมือช่วยในงานตรวจสอบ

1220.A3 – ผู้ตรวจสอบภายในควรตระหนักถึงความเสี่ยง ที่มีนัยสำคัญ  ที่อาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายการดำเนินงาน และทรัพยากร

                    ขององค์กร อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้ตรวจสอบภายในจะได้ใช้ความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพในกระบวนการให้ความเชื่อมั่นแล้ว 

                     ก็ไม่อาจเป็นหลักประกันว่า  จะสามารถบ่งชี้ ถึงความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญได้ทั้งหมด

1220.C1 – ผู้ตรวจสอบภายในควรปฏิบัติงานให้คำปรึกษาด้วยความระมัดระวังเยี่ยงวิชาชีพ โดยคำนึงถึง

·                  ความต้องการและความคาดหวัง ของผู้รับคำปรึกษา รวมทั้งลักษณะของงาน เวลา และการสื่อสารผลของภารกิจ

                   ความซับซ้อน และขอบเขตของงานที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจ

·                  ความคุ้มค่าของภารกิจการให้คำปรึกษา  ต่อผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดแก่องค์กร

1230       – การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

                  ผู้ตรวจสอบภายในควรแสวงหาความรู้ ทักษะและความสามารถอื่น ๆ  เพิ่มเติม  เพื่อพัฒนาความเป็นมืออาชีพ

  BACK